Wszystkie kursy pojedyncze 30% taniej!
Użyj kodu LATO.

Regulamin Serwisu SuperMemo.com

Dziękujemy za wybranie SuperMemo. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami korzystania z naszego Serwisu.

§ 1. Definicje

 1. SuperMemo – firma SuperMemo World sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Wesoła 3, 60-598 Poznań, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027598, NIP: 782-22-16-681, kapitał zakładowy: 70.000,00 PLN.
 2. Serwis – serwis internetowy SuperMemo.com, prowadzony przez SuperMemo, znajdujący się pod adresem internetowym www.supermemo.com (dalej: Serwis internetowy) oraz powiązane z nim aplikacje, wymienione na stronie www.supermemo.com/pl/aplikacja-supermemo/, udostępniane Użytkownikom na zasadach określonych (dalej: Aplikacje) w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin).
 3. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie, korzystająca z niego za pośrednictwem Konta.
 4. Konto – konto Użytkownika, tworzone podczas rejestracji w Serwisie, przeznaczone do użytku dla jednej osoby.
 5. Kursy – wszelkie materiały edukacyjne, zawarte w Serwisie, dzielące się na Kursy bezpłatne oraz Kursy płatne.
 6. Kursy prywatne – kursy opracowane przez Użytkowników na potrzeby własne lub udostępniane innym Użytkownikom na zasadach objętych niniejszym Regulaminem.
 7. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez SuperMemo w Serwisie, dzielące się na Usługi bezpłatne oraz Usługi płatne.

§ 2. Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności, a także pobranie Aplikacji, jest możliwe pod warunkiem wykorzystania urządzenia połączonego z Internetem, wyposażonego w przeglądarkę internetową, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 2. Rejestracja. Korzystanie z Serwisu i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest całkowicie dobrowolne. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem i stosownymi normami prawa obowiązującymi na terenie Polski. Dane osobowe pozyskane przez SuperMemo w procesie rejestracji w Serwisie objęte są Polityką ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Polityka Prywatności.
 3. Nauka. Nauka w Serwisie jest spersonalizowana. Oznacza to, że proces nauki oraz monitorowanie postępów w nauce są przypisane do jednej osoby, identyfikowanej przez system na podstawie Konta. Usług świadczonych dla Użytkownika nie można przenosić na osoby trzecie.
 4. Treści. Wszelkie materiały zawarte w Serwisie są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 ze zm.).
 5. Użytkownikowi Serwisu mogą być wyświetlane komunikaty techniczne i marketingowe.
 6. Dzieci. SuperMemo nie gromadzi danych osobowych dzieci i osób małoletnich. Rodzic lub opiekun prawny może udostępnić dziecku lub osobie małoletniej kurs w SuperMemo.com, ale przy zakładaniu konta podaje swoje dane. Jeżeli konto zakłada dziecko lub osoba małoletnia, to wyłącznie za zgodą i przy użyciu danych rodzica lub opiekuna prawnego.
 7. Wymagania techniczne. SuperMemo dokłada wszelkich starań, lecz nie gwarantuje, że Serwis będzie działał na wszelkich typach urządzeń i przeglądarek oraz systemów operacyjnych.
  Aktualnie obsługiwane systemy dostępne są na stronie www.supermemo.com/pl/aplikacja-supermemo/.

§ 3. Zasady świadczenia usług

 1. W ramach Serwisu, SuperMemo udostępnia bezpłatne i płatne Usługi oraz Kursy. Mogą one być oferowane, przekazywane lub sprzedawane także przez autoryzowanych do tego pośredników, w tym np. App Store.
 2. Ceny Usług i Kursów płatnych mogą różnić się w poszczególnych krajach, w zależności od lokalnych podatków, kursów wymiany walut lub innych czynników. Dokładne ceny i ich waluty są dostępne w Serwisie w katalogu Kursów.
 3. Przy zakupie Usługi lub Kursu na czas ograniczony, SuperMemo gwarantuje Użytkownikowi przez ten czas dostęp do Serwisu, Usługi lub Kursu.
 4. Przy zakupie Kursu na czas nieograniczony:
  a. SuperMemo gwarantuje Użytkownikowi dostęp bez ograniczeń czasowych do Kursu pobranego w Aplikacjach w wersji aktualnej na dzień zakupu oraz w ich aktualizacjach z zastrzeżeniem § 7 pkt 2 Regulaminu,
  b. SuperMemo udziela Użytkownikowi bezpłatnie dostępu do Kursu w Serwisie internetowym, w tym możliwości nauki i synchronizacji postępów w Kursie pomiędzy Aplikacjami, ale nie gwarantuje, że dostęp ten będzie świadczony przez czas nieograniczony. W takim przypadku w zakresie
  dostępu do Kursu w Serwisie internetowym obowiązują postanowienia § 4 pkt A Regulaminu.

§ 4. Rodzaje świadczonych usług

A. Usługi i Kursy bezpłatne

 1. Użytkownik może bez ponoszenia opłat korzystać z dostępu do Usług i Kursów bezpłatnych w Serwisie.
 2. Usługom i Kursom bezpłatnym w Serwisie mogą towarzyszyć reklamy.
 3. SuperMemo może w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia i według własnego uznania zmienić tryb i zakres udostępniania Usług i Kursów bezpłatnych w Serwisie, w tym zaprzestać ich udostępniania, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo do występowania o
  rekompensatę jakiejkolwiek szkody poniesionej z tytułu zaprzestania czy ograniczenia dostępu.

B. Usługi i Kursy płatne (transakcje jednorazowe)

 1. W Serwisie istnieje możliwość wykupienia dostępu na czas nieograniczony lub ograniczony do wybranych Usług i Kursów poprzez transakcje jednorazowe.

C. Odnawialna Subskrypcja w Serwisie i Okres próbny

 1. Użytkownik może korzystać z Usług płatnych i Kursów płatnych w Serwisie w modelu subskrypcji odnawialnej w miesięcznym cyklu rozliczeniowym (dalej: Subskrypcja).
 2. Subskrypcja daje Użytkownikowi dostęp do wszystkich Kursów objętych Subskrypcją, oznaczonych jako “Premium”.
 3. Wykupienie Subskrypcji oznacza zawarcie umowy na czas określony, a minimalnym okresem zobowiązania Użytkownika jest jeden cykl rozliczeniowy.
 4. Pierwszy miesiąc Subskrypcji (dalej: Okres próbny) jest bezpłatny. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia Okresu próbnego jest podanie danych niezbędnych do realizowania płatności po upływie Okresu próbnego.
 5. SuperMemo może ustalać według własnego uznania uprawnienia Użytkownika do korzystania z Okresu próbnego, a także do jego wycofania lub modyfikacji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.
 6. Opłata za Subskrypcję pobierana jest za jeden cykl rozliczeniowy, przy czym cykl rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem wykupienia usługi. Należność za dostęp w ramach Subskrypcji jest pobierana automatycznie.
 7. Subskrypcję można anulować na co najmniej 24 godziny przed końcem bieżącego cyklu rozliczeniowego Subskrypcji. W innym przypadku Subskrypcja jest automatycznie odnawiana na kolejny cykl rozliczeniowy, a Użytkownik obciążany jest opłatą za jej przedłużenie. W celu
  anulowania Subskrypcji wykupionej poprzez pośredników transakcji, w tym App Store i PayPal, należy skorzystać z mechanizmów anulowania udostępnianych przez tych pośredników.
 8. W momencie wygaśnięcia Subskrypcji Użytkownik traci dostęp do Usług i Kursów objętych Subskrypcją, w tym dostęp do powtórek, chyba że dostęp do nich wynika z zawartych transakcji jednorazowych.
 9. SuperMemo może w dowolnym momencie zmienić cenę Subskrypcji. Zmiana ceny dotyczy nieopłaconych cykli rozliczeniowych i wchodzi w życie na początku kolejnego cyklu rozliczeniowego następującego po dacie zmiany ceny. SuperMemo powiadomi Użytkownika o takiej zmianie, a Użytkownik będzie mieć możliwość anulowania Subskrypcji.

D. Kursy prywatne

 1. SuperMemo umożliwia Użytkownikom tworzenie Kursów prywatnych i naukę z nimi w ramach Usług bezpłatnych Serwisu.
 2. Użytkownik tworzący Kurs prywatny (dalej: Autor) zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa regulowanych Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 ze zm.), w szczególności zobowiązuje się do niezamieszczania w Kursie prywatnym treści naruszających czyjekolwiek prawa.
 3. Autor posiada pełne prawa autorskie do stworzonego przez siebie Kursu prywatnego. Prawa te nie są przenoszone na SuperMemo.
 4. Publikując Kurs prywatny, Autor jednocześnie wyraża zgodę na jego bezpłatne i bezterminowe udostępnienie innym Użytkownikom korzystającym z Serwisu.
 5. W Serwisie nie wolno tworzyć ani publikować materiałów zawierających treści:
  a. niezgodne z prawem, w tym w szczególności treści pornograficzne, rasistowskie,
  b. naruszające dobre imię osób trzecich lub SuperMemo,
  c. naruszające dobre obyczaje, wulgarne, obraźliwe,
  d. o charakterze komercyjnym i reklamowym,
  e. niezgodne z prawdą lub wprowadzające w błąd,
  f. nieaktualne.
 6. SuperMemo może zablokować dostęp do Kursu prywatnego lub usunąć go z Serwisu w przypadku podejrzenia, że publikowanie i udostępnianie treści danego Kursu prywatnego narusza prawo, zasady Regulaminu lub prawa osób trzecich.
 7. SuperMemo może zmienić kategorię opublikowanego Kursu prywatnego wybraną przez Autora.
 8. SuperMemo nie bierze udziału w procesie tworzenia Kursów prywatnych i nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Autorów. SuperMemo nie udziela wsparcia dotyczącego treści Kursów prywatnych. SuperMemo użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do tworzenia i udostępniania Kursów prywatnych.
 9. Publikując Kurs prywatny, a więc umożliwiając innym Użytkownikom dostęp do niego, Autor składa oświadczenie, że jest on twórcą publikowanych przez siebie materiałów i bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za publikowane treści oraz wyraża zgodę na udostępnianie Kursu prywatnego innym Użytkownikom we wszelkich jego wersjach i formach, w tym również poprzez ewentualnych partnerów Serwisu. Zgoda ta jest bezterminowa i nie może być wycofana wobec Użytkowników, którzy w okresie udostępniania Kursu prywatnego zaczęli z niego korzystać.
 10. W przypadku skierowania wobec SuperMemo roszczeń osób trzecich w związku z ich prawami do treści Kursów prywatnych, Użytkownik, który udostępnił Kurs prywatny w ramach Serwisu, zobowiązuje się zwolnić SuperMemo z wszelkiej odpowiedzialności oraz pokryć wszelkie koszty, w tym szkody oraz koszty pomocy prawnej, jakie SuperMemo będzie zobowiązane ponieść w związku z takimi roszczeniami.

§ 5. Płatności i formy rozliczeń

 1. Opłaty za dostęp do Usług i Kursów w Serwisie mogą być dokonywane za pomocą płatności elektronicznych.
 2. W szczególnych przypadkach umowa o świadczenie usług płatnego dostępu do Serwisu zostaje zawarta poprzez aktywowanie kodu dostępu, dystrybuowanego przez SuperMemo lub upoważnionych dystrybutorów.
 3. W ramach obsługi transakcji SuperMemo korzysta z usług firm pośredniczących, które mogą określać warunki realizacji płatności.
 4. Umowa o świadczenie usług płatnego dostępu do Serwisu zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia i dokonania płatności.
 5. Dostęp do Usług lub Kursów płatnych w Serwisie rozpoczyna się z chwilą:
  a. potwierdzenia dokonania płatności w Serwisie,
  b. aktywowania kodu dostępu.
 6. SuperMemo nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z realizacją płatności po stronie osób trzecich, np. banków, firm pośredniczących.
 7. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika przed upływem okresu, na jaki została wykupiona Usługa lub Kurs płatny, nie będzie powodować zwrotu wniesionych opłat.

§ 6. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik nie ma prawa do powielania, modyfikacji, rozpowszechniania, najmu, dzierżawy, kompilacji, dekompilacji, adaptacji, tłumaczenia Serwisu ani udostępnianych w nim Usług i Kursów oraz Kursów prywatnych.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:
  a. działania w sposób nienaruszający praw SuperMemo ani osób trzecich,
  b. niepodejmowania działań mających na celu utrudnienie lub uniemożliwienie działania Serwisu,
  c. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta.
 3. Usunięcie danych osobowych. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez SuperMemo danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje usunięcie Konta Użytkownika w rozumieniu pkt. 4 poniżej.
 4. Usunięcie Konta. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto. Może to nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego lub skorzystania z odpowiedniej opcji po zalogowaniu na Konto lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: support@supermemo.com.
  Usunięcie Konta ma charakter nieodwracalny. Likwidacja Konta nie powoduje usunięcia opublikowanych wcześniej Kursów prywatnych. Wycofanie publicznej dostępności Kursu prywatnego może nastąpić wyłącznie z poziomu aktywnego Konta autora.
 5. Użytkownik rozumie i zgadza się z tym, że korzysta z Serwisu na własne ryzyko.
 6. Użytkownik powinien korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego i odpowiada za konfigurowanie technologii informacyjnych, programów komputerowych i telefonów komórkowych oraz platformy w taki sposób, aby uzyskać dostęp do wszystkich usług świadczonych przez SuperMemo.

§ 7. Odpowiedzialność SuperMemo

 1. SuperMemo dokłada wszelkich starań, by treści dostarczane Użytkownikowi były aktualne, dokładne, kompletne i pozbawione wad, lecz tego nie gwarantuje. Użytkownik ma prawo zgłaszania uwag do Serwisu, korzystając z dróg kontaktu ustalonych w § 9 Regulaminu. Ocena zasadności zgłoszeń i ostateczna decyzja dotycząca wprowadzenia zmian w zakresie zgłaszanym przez Użytkownika należy do SuperMemo.
 2. SuperMemo dokłada wszelkich starań, aby Serwis był aktualizowany dla szerokiej gamy urządzeń i systemów operacyjnych, ale nie gwarantuje jego zgodności i możliwości aktualizacji z każdym urządzeniem i systemem. SuperMemo nie ponosi odpowiedzialności za to, że Aplikacje lub Serwis internetowy mogą przestać działać z przyczyn zewnętrznych, na przykład w wyniku aktualizacji systemu operacyjnego na urządzeniu, zmiany wymagań technicznych współpracy z Serwisem stawianych przez pośredników i partnerów (np. Apple, Google, Microsoft, Facebook), zablokowania lub ograniczenia aktualizacji przez pośredników aktualizacji.
 3. SuperMemo nie gwarantuje, że Serwis, Usługi i Kursy będą zawsze dostępne, nieprzerwane i wolne od błędów. Dostęp do Serwisu może być powolny, ograniczony lub wstrzymany, na przykład w okresach zwiększonego ruchu, uaktualnień systemu, zaplanowanej lub nieplanowanej
  konserwacji.
 4. SuperMemo powiadomi Użytkowników z należytym wyprzedzeniem w przypadkach planowanych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, których długość mogłaby istotnie wpłynąć na jakość korzystania z Serwisu.
 5. SuperMemo może zmieniać funkcjonalność i zawartość Serwisu, zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub części Serwisu, Usług lub Kursów. W przypadku kiedy miałoby to istotnie ograniczyć funkcjonalność Serwisu, SuperMemo powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem Użytkowników, którzy wykupili Usługę lub Kurs płatny, na przykład drogą mailową, poprzez komunikat na stronie Serwisu lub na Kontach Użytkowników ze wskazaniem przyczyny.
 6. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa SuperMemo nie będzie odpowiadać za:
  a. szkody pośrednie,
  b. utratę możliwości użytkowania, danych, transakcji czy zysków (czy to bezpośrednią, czy pośrednią), we wszystkich przypadkach, wynikającą z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu, niezależnie od podstawy prawnej oraz od tego, czy SuperMemo zostało powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód.
 7. W stosunku do Użytkowników będących przedsiębiorcami maksymalna odpowiedzialność łączna SuperMemo w odniesieniu do wszystkich roszczeń dotyczących Serwisu ograniczona jest do kwoty wpłaconej przez Użytkownika na rzecz SuperMemo w czasie 12 miesięcy poprzedzających roszczenie.
 8. SuperMemo nie odpowiada za spodziewany przez Użytkownika efekt oraz cel korzystania z Usług, w tym za skuteczność nauki za pomocą Serwisu.
 9. SuperMemo ma prawo zaprzestać świadczenia usług, zablokować lub usunąć Konto Użytkownika, który narusza Regulamin.
 10. SuperMemo chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną pod adresem www.supermemo.com/pl/polityka-prywatnosci.

§ 8. Odstąpienie od umowy zakupu (dalej: Umowa) i reklamacje

 1. Użytkownik będący konsumentem, który dokonał zakupu Usług lub Kursu płatnych w Serwisie bezpośrednio od SuperMemo, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyn poprzez pisemne oświadczenie wysłane w sposób określony w § 9 w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 3. W przypadku gdy odstąpienie od Umowy wiąże się ze zwrotem dokonanej płatności, SuperMemo zwraca Użytkownikowi otrzymaną od niego płatność nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia do SuperMemo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Wobec Użytkowników będących konsumentami SuperMemo odpowiada za wady fizyczne i prawne świadczonych usług zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 5. Przy świadczeniu usług lub sprzedaży między przedsiębiorcami postanowienia dotyczące rękojmi zostają wyłączone.
 6. Celem sprawniejszego rozpatrzenia reklamacji SuperMemo rekomenduje ich złożenie w formie pisemnej w sposób określony w § 9 Regulaminu.
 7. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez SuperMemo zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 9. Kontakt

Użytkownicy mogą kontaktować się z SuperMemo przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie pod adresem www.supermemo.com/pl/kontakt lub przez email support@supermemo.com.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i będzie interpretowany zgodnie z nimi.
 2. SuperMemo może okresowo zmieniać Regulamin. Przy wprowadzaniu istotnych zmian w Regulaminie SuperMemo powiadomi Użytkownika w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację w Serwisie lub wysyłając do Użytkownika wiadomość e-mail. W przypadkach wskazanych w Regulaminie SuperMemo powiadomi Użytkownika z wyprzedzeniem, zaś fakt, że po wprowadzeniu zmian Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, oznaczać będzie akceptację takich zmian. Użytkownik, który nie będzie chciał korzystać z Serwisu po wejściu w życie nowych wersji Regulaminu, może rozwiązać Umowę, kontaktując się z SuperMemo poprzez formularz kontaktowy, o którym mowa w § 9 Regulaminu.

Data wejścia w życie: 20 lipca 2023 r.

Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem SuperMemo.com – mamy nadzieję, że jesteś zadowolony(-na) z naszych usług. W razie pytań, skontaktuj się z nami: support@supermemo.com.