Polityka Prywatności

Dziękujemy za wybranie SuperMemo. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności. Reguluje ona kwestie związane z przetwarzaniem przez nas (dalej: SuperMemo, my, nas) danych osobowych Użytkowników serwisu SuperMemo.com (dalej: Serwis). Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wytycznych uregulowanych w prawie Unii Europejskiej oraz w aktach prawnych Rzeczpospolitej Polskie.

1. Najważniejsze informacje dotyczące danych osobowych

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług Serwisu oraz realizacją zadań marketingowych, wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. W przypadku braku zgody na konkretne aktywności, realizowanie tych zadań jest niemożliwe. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są tak długo, jak długo konto Użytkownika w Serwisie pozostaje aktywne.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym między innymi za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, jest SuperMemo World sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wesołej 3, 60-598 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000027598, NIP: 7822216681, REGON: 634210318, kapitał zakładowy: 70.000,00 złotych.

3. Ochrona danych osobowych Użytkowników

W SuperMemo obowiązuje Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zgodnie z którą postępują osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora danych. Tylko osoby upoważnione przez Administratora danych mają dostęp do danych osobowych Użytkowników. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych opisuje szczegółowe zasady ochrony i nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych. Dla ochrony danych osobowych Użytkowników zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodne z wymaganiami określonymi w prawie Unii Europejskiej oraz w aktach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Cel i zakres gromadzonych danych osobowych

W niniejszej Polityce prywatności termin „dane osobowe” oznacza informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są nam niezbędne, abyśmy mogli świadczyć usługi Serwisu, w tym założyć konto Użytkownika. W tym celu pozyskujemy od Użytkowników następujące kategorie danych osobowych: e-mail lub telefon, imię i nazwisko, adres, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniach i oprogramowaniu używanym do korzystania z Serwisu, dane o historii oraz charakterystyce wykorzystywanych usług Serwisu. W trakcie rejestracji w Serwisie wymagamy podania adresu email. Służy on do utworzenia konta Użytkownika, logowania, a także do kontaktu z Użytkownikiem w ramach świadczonych usług. Alternatywnie, Użytkownik może zarejestrować się w Serwisie za pomocą konta Facebook, Apple lub Google.

5. Dane pobierane automatycznie po wejściu na SuperMemo.com

System informatyczny, z którego korzysta SuperMemo.com, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik, łącząc się z Serwisem. Dane te gromadzone są w celach dokumentacji świadczenia usług oraz statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych czy adresu wejścia na SuperMemo.com. Dane te są wykorzystywane do optymalizacji Serwisu i w celu świadczenia usług.

a. Cookies

Serwis stosuje tzw. ciasteczka (dalej: Cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach Użytkowników (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu Użytkownika, a następnie ich odczytanie przez Serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny Serwisu, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeni końcowym, unikatowy numer oraz inne przydatne dla funkcjonowania Serwisu informacje. Ze względu na swoje funkcje rozróżniane są Cookies własne Serwisu oraz Cookies zewnętrzn (użytkowane przez inn podmioty, współpracujące z SuperMemo). Część Cookies wykorzystywana jest w czasie, gdy Użytkownik korzysta z połączenia z Serwisem (tzw. Cookies sesyjne), i jest usuwana po zakończeniu sesji przeglądarki/urządzenia końcowego. Część to tzw. Cookies stałe, które są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania

Możemy wykorzystywać Cookies w celu:

  • dopasowania zawartości Serwisu do indywidualnych upodobań Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych (Cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia i odpowiednie wyświetlenie Serwisu, tak by był on możliwie najlepiej dostosowany do jego jednostkowych potrzeb),
  • tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu),
  • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom.

Zgodnie z wytycznymi Google dotyczącymi ulepszonych list odbiorców, na podstawie wykorzystywanych plików Cookies Serwis może wyświetlać reklamy Użytkownikom, którzy odwiedzili Serwis na jednym urządzeniu, a następnie wyszukują lub przeglądają strony www na innym urządzeniu.

Zazwyczaj przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdej chwili jednak Użytkownik Serwisu ma możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących Cookies. Aby dokonać zmiany ustawień Cookies, Użytkownik powinien zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi Cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W przypadku gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu Cookies, może zablokować ich umieszczenie, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje, jak to zrobić, znajdują się w pomocy przeglądarki internetowej. Zablokowanie Cookies może spowodować, że nie wszystkie funkcjonalności Serwisu będą działać poprawnie.

b. Inne Technologie

W Serwisie stosuje się także Inne Technologie, funkcjonalnie tożsame lub zbliżone do Cookies. Są to technologie wykorzystywane przez SuperMemo i podmioty współpracujące, które mogą przechować dodatkowe informacje i uzyskiwać dostęp do danych przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. buforowane w urządzeniu końcowym Użytkownika pliki, obsługa Local Storage, Session Storage itp.). Do Innych Technologii mają zastosowanie informacje dotyczące Cookies, zawarte w pkt. powyżej.

c. Geolokalizacja

Dane na temat lokalizacji urządzenia, z którego realizowane jest połączenie z Serwisem, są wykorzystywane w celu prawidłowego świadczenia usług Serwisu, w tym dopasowania treści i waluty transakcji. Lokalizacja określana jest na podstawie IP, informacji przekazywanych przez przeglądarkę i deklaracji Użytkownika.

6. Dane pobierane podczas korzystania z funkcjonalności Serwisu

Serwis może w ramach świadczenia usług prosić o dostęp do funkcjonalności urządzeń takich jak np. mikrofon, kamera. Użytkownik może nie wyrazić na niego zgody, rezygnując z dostępu do pełnych możliwości Serwisu.

7. Udostępnianie danych osobowych Użytkowników

Administrator danych osobowych uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Jeżeli korzystanie z Serwisu odbywa się w wyniku współpracy Użytkownika z podmiotami pośredniczącymi, które tym Użytkownikom organizują lub dostarczają dostęp do usług Serwisu, delegują na szkolenia odbywane za pomocą Serwisu, świadczą usługi lub sprzedają produkty własne z wykorzystaniem Serwisu (np. szkoły, firmy, instytucje), wówczas dane osobowe tych Użytkowników mogą być przekazywane w/w podmiotom pośredniczącym, w szczególności w postaci zwrotnej informacji o procesie nauki, postępach i wynikach Użytkowników, między innymi w postaci zestawień i raportów.

Dane osobowe Użytkowników niezbędne do realizacji lub weryfikacji płatności mogą być przekazywane podmiotom obsługującym płatności na rzecz Serwisu. Dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu w wyniku zakupu usług Serwisu u podmiotów pośredniczących, mogą być udostępniane tym podmiotom pośredniczącym w celu weryfikacji zakupu.

Usługi dialogowe Asystent AI i MemoChat oferowane w Serwisie korzystają z zewnętrznych technologii, które mogą wykorzystywać wprowadzone w nich treści do trenowania modeli językowych, nie gwarantując pełnej ochrony danych. Podczas korzystania z usług dialogowych, Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać wrażliwych danych i akceptuje, że wprowadzone treści mogą być przetwarzane, przechowywane oraz przekazywane na serwery innych podmiotów w celu realizacji usługi.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może odbywać się w sposób zautomatyzowany, także w postaci profilowania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w taki sposób pozwala na analizowanie efektów pracy Użytkowników Serwisu, tworzenie anonimowych zestawień i statystyk w celu dostosowania oferty Serwisu do potrzeb Użytkowników.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie 4. powyżej, dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane również innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, ale tylko podmiotom uprawnionym do odbioru danych Użytkowników, w uzasadnionych prawnie przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub zawartych umów do realizacji usług dla Użytkowników, kontaktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności Administratora danych osobowych, to jest.:

  1. usługodawcom, którzy wykonują usługi w imieniu i na rzecz Administratora danych osobowych, na przykład: usługi związane z obsługą systemów informatycznych, usługi hostingowe, usługi składowania danych, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z obsługą poczty elektronicznej, usługi związane z prowadzeniem księgowości, usługi doradcze, usługi marketingowe, mailingowe i promocyjne, usługi przewozowe i kurierskie, usługi z zakresu badań ankietowych,
  2. osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak na przykład: radca prawny, adwokat, notariusz,
  3. organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym i innym podmiotom do tego uprawnionym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo.
  4. firmom realizującym zautomatyzowane usługi na rzecz Serwisu, służące do: – przetwarzania płatności: Przelewy24, PayPal, Worldline Financial Services (Europe) S.A. – przetwarzania płatności i uwierzytelniania OAUth: Google, Apple, – uwierzytelniania OAUth i analityki: Facebook, – realizacji usług dialogowych Asystent AI i MemoChat: OpenAI, – geolokalizacji: MaxMind, – wysyłki mailingów: SalesManago, – analizy statystyk: Google Analytics, – poprawy stabilności i wydajności aplikacji: Firebase.

8. Prawo do aktualizacji i usuwania danych osobowych

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w przetwarzane dane osobowe, które go dotyczą, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia i uaktualnienia danych osobowych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, lub do ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). W tym celu należy wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres support@supermemo.com.

Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez SuperMemo swoich danych osobowych spowoduje, iż dalsze świadczenie usług w Serwisie będzie w odniesieniu do tego Użytkownika niemożliwe i będzie skutkować koniecznością trwałego usunięcia Konta tego Użytkownika w rozumieniu § 6. pkt 4. Regulaminu.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzega się możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Przy wprowadzaniu zmian w Polityce Prywatności powiadomimy Użytkownika w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności np. wyświetlając dobrze widoczną informację w Serwisie lub wysyłając do Użytkownika wiadomość e-mail. Zmiany obowiązują od momentu ich wejścia w życie.

10. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, a także w przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych Użytkownika, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy: www.supermemo.com/pl/kontakt lub adres email: support@supermemo.com. W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

SuperMemo World sp. z o.o.
ul. Wesoła 3
60-598 Poznań

11. Prawo wniesienia skargi do organu

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkowników, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Data wejścia w życie: 20 lipca 2023 r.