Regulamin konkursu „SuperMemo – Moja językowa historia”

konkurs SuperMemo§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.

1.2. Organizatorem „SuperMemo – Moja językowa historia” jest firma SuperMemo World sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Wesołej 3, 60-598 Poznań,  KRS 0000027598, NIP 7822216681

1.3. Konkurs odbywa się na terenie całej Polski.

1.4. Czas przyjmowania zgłoszeń do Konkursu obejmuje okres od dnia 16.05.2023 r. do dnia 11.06.2023 r.

1.5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

1.6. Każdy uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje tym samym Regulamin Konkursu.

1.7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:

a. Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b. Zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,

c. W dniu zgłoszenia do Konkursu jest pełnoletnia,

d. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

e. Posiada własne konto na platformie Facebook lub Instagram, które nie jest kontem prywatnym.

2.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.

2.3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub zgłoszenie po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.

2.4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin wymienionych wcześniej osób.

2.5. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków, opiekunów prawnych, dzieci przysposobione oraz dzieci.

2.6. Powzięcie przez Organizatora wiedzy o udziale osób wykluczonych z udziału w Konkursie na podstawie niniejszego punktu powoduje bezwzględną utratę prawa do nagród w Konkursie.

2.7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.

§ 3. ZASADY KONKURSU

3.1. Aby wziąć udział w konkursie, należy napisać post na swoim profilu na Instagramie lub Facebooku, w którym opowie się swoją historię z nauki języka i podzielić się swoimi wrażeniami z korzystania z aplikacji SuperMemo. Post musi być dostępny publicznie i zawierać hashtag #supermemo.

3.2 W konkursie wyłonieni zostaną trzej zwycięzcy. Każdy z nich otrzyma dostęp do Subskrypcji Premium w aplikacji SuperMemo na pół roku.

3.3 W celu wyłonienia zwycięzców konkursu, posty zostaną ocenione przez zespół marketingowy SuperMemo na podstawie kreatywności, zgodności z tematem konkursu, jakości i wartości merytorycznej.

3.4 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 czerwca 2023 r. na profilu SuperMemo na Instagramie i Facebooku.

3.5. Każdy Uczestnik w ciągu trwania konkursu może dodać wiele zgłoszeń, jednakże tylko jedno zgłoszenie dziennie.

3.6. W przypadku podobnego lub identycznego zgłoszenia prawo do nagrody przysługuje zgłoszeniu wcześniejszemu.

§ 4. NAGRODY

4.1. Nagrodami w Konkursie są trzy półroczne dostępy do Subskrypcji Premium w aplikacji SuperMemo.

4.2. Wygrana w Konkursie nie podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz. U.) 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

4.4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagrodzonym w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody określone w Regulaminie.

4.5 Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze ani na jakiekolwiek inne nagrody.

§ 5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

5.1. Organem oceniającym Prace konkursowe i decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w § 4 będzie Jury powołane przez Organizatora.

5.2. Jury składa się z 4 (czterech) członków. W skład Jury wchodzą czterej przedstawiciele Organizatora.

5.3. Jury zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji prac nierealizujących założony temat Konkursu, niespełniających zasady Konkursu lub łamiących Regulamin.

§ 6. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW

6.1. Ogłoszenie wyników z danego etapu Konkursu nastąpi 14 czerwca 2023 r. na profilu SuperMemo na Instagramie i Facebooku.

6.2. Każdy zwycięzca w przeciągu 7 dni ma obowiązek dostarczyć do Organizatora poprzez wiadomość email na adres: marketing@supermemo.com dane niezbędne do realizacji wygranej.

6.3. Brak odpowiedzi w powyższym terminie oznacza odrzucenie nagrody. W takim wypadku nagroda przepada na rzecz Organizatora.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.

7.2. Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 1997 nr 133 poz. 883).

7.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu.

7.4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru Nagród. Uczestnik ma prawo do dostępu i sprostowania jego danych osobowych przechowywanych w siedzibie Organizatora. Uczestnik wszelkie oświadczenia woli dotyczące jego danych osobowych powinien składać na adres Organizatora.

7.5. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał Dane Osobowe Uczestników Konkursu w zakresie Imię i Nazwisko, Adres poczty elektronicznej.

7.6. Lista nagrodzonych Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagród będzie dostępna na Stronie konkursowej.

7.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestnika Konkursu, które uniemożliwiają dostarczenie nagrody, to jest odmowę odbioru nagrody, lub niepodanie prawdziwych danych koniecznych celem doręczenia nagrody lub jej opodatkowania.

7.8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie (np. przedłużenia czasu trwania Konkursu, zwiększenia puli nagród), o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie dla dotychczasowych Uczestników.

7.9. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter jedynie informacyjny.